17.18. Proposed lerfu words for the Hebrew alphabet

א .alef. bu .alef. bu
ב .bet. bu by.
ג .gimel. bu gy.
ד .daled. bu dy.
ה .xex. bu .y'y.
ו .vav. bu vy.
ז .zai,in. bu zy.
ח .xet. bu xy. bu
ט .tet. bu ty. bu
י .iud. bu .iud. bu
כ .kaf. bu ky.
ל .LYmed. bu ly.
מ .mem. bu my.
נ .nun. bu ny.
ס .samex. bu .samex. bu
ע .ai,in. bu .ai,in bu
פ .pex. bu py.
צ .tsadik. bu .tsadik. bu
ק .kuf. bu ky. bu
ר .rec. bu ry.
ש .cin. bu cy.
ת .taf. bu ty.
dagesh .daGEC. bu .daGEC. bu
hiriq .xirik. bu .ibu
tsere .tseirex. bu .eibu
segol .seGOL. bu .ebu
kubutz .kubuts. bu .ubu
kamatz .kamats. bu .abu
patach .patax. bu .a'abu
shva .cyVAS. bu .y.bu
holam .xolem. bu .obu
shuruk .curuk. bu .u'ubu